ETICKÝ KÓDEX spoločnosti AUTONOVO, a.s.

Vážené dámy, vážení páni,
sme spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2004, pričom našou hlavnou činnosťou je predaj a servis motorových vozidiel značiek AUDI, Volkswagen osobné vozidlá, Volkswagen úžitkové vozidlá, SEAT, ŠKODA, ojazdené vozidlá značky AUDI a predaj ojazdených vozidiel v rámci Autobazáru, prenájom motorových vozidiel, predaj náhradných dielov a príslušenstva.
Sme spoľahlivým obchodným partnerom. K svojim zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom sa správame zodpovedne.

Naša spoločnosť začína implementovať Compliance program, teda procesy zamerané na dodržiavanie zákonov, etické správanie manažmentu spoločnosti a zamestnancov AUTONOVO, a.s.. Uvedomujeme si dôležitosť implementácie preventívnych opatrení na elimináciu akýchkoľvek aktivít, ktoré by mohli
mať za následok trestný skutok.

Základným dokumentom Compliance programu našej spoločnosti je tento Etický kódex.

Etický kódex je záväzným dokumentom pre každého zamestnanca. Jeho zistené a prešetrené
porušenie sa netoleruje a bude viesť k uloženiu disciplinárnych opatrení.

Všetci nesieme zodpovednosť za reputáciu našej firmy.

 

Ing. Maroš Bezděka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

 1. Konáme v súlade s právnymi predpismi
  Svoju podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade s rávnymi predpismi Slovenskej republiky a nariadeniami Európskej únie.
  Akékoľvek nezákonné konanie je v rozpore so záujmami našej spoločnosti a každý zamestnanec, ktorý koná v rozpore s právnymi predpismi a nariadeniami, je odpovedný za toto konanie. Každý zamestnanec je povinný oboznámiť sa s tými právnymi predpismi a nariadeniami, ktoré sa viažu na výkon jeho pracovných činností, nimi sa riadiť a v prípade pochybností sa obrátiť na príslušného nadriadeného.
 2. Ľudské zdroje, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana životného prostredia
  Rešpektujeme slobodu a rovnosť ľudí, dôstojnosť, súkromie a osobné právo každého jednotlivca. Ohradzujeme sa voči akejkoľvek diskriminácii, urážlivého vyjadrovania a obťažovania. Presadzujeme prejavovanie si vzájomnej úcty, slušnosti a budovanie dôvery. Takéto správanie očakávame aj od svojich zamestnancov.
  Odmietame akékoľvek vedomé využívanie nútenej a povinnej práce. Dodržiavame minimálny vek pre prijatie do zamestnania. Pri stanovovaní pracovného času dodržiavame platné právne predpisy. 
  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je jednou z našich priorít. Naša spoločnosť postupuje pri vytváraní bezpečných pracovných podmienok v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Rovnako sa zameriavame na prevenciu a vzdelávanie zamestnancov v tejto oblasti.
  Každý zamestnanec je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
  AUTONOVO, a.s. sa správa zodpovedne k ochrane životného prostredia. Neplytváme prírodnými zdrojmi a dôsledne dodržiavame právne predpisy v tejto oblasti.
 3. Dodržiavanie zásad spravodlivej súťaže
  Riadime sa pravidlami hospodárskej súťaže. Na trhu pôsobíme čestne a transparentne. Neuzatvárame dohody o cenách a podmienkach predaja a žiadnym spôsobom nevstupujeme do kartelových dohôd. Ako pre manažment spoločnosti, tak aj pre našich zamestnancov je zakázané akékoľvek uzatváranie dohôd o cenách, nákladoch, maržiach, podmienok predaja a podmienok, ktoré
  vylučujú pravidlá hospodárskej súťaže. Je neprípustné uzatvárať dohody, dojednania o predkladaní formálnych ponúk s umelou cenou. 
  Zároveň, je zakázané pri komunikácii s konkurenciou prijať alebo poskytnúť informáciu konkurencii o aktuálnom/budúcom správaní sa spoločnosti na trhu.
 4. Korupcia, úplatky, prijímanie darov a iné zvýhodnenia
  Striktne sa ohradzujeme voči korupcii a úplatkom. Sú nezákonné a neetické. Je prísne zakázané priamo alebo nepriamo ponúkať alebo prijímať také výhody, ktoré by mali za následok ovplyvňovanie obchodných transakcií nenáležitým spôsobom. Uvedené sa vzťahuje aj na prípad, keď len vzniká podozrenie zo zámeru ovplyvňovania týchto transakcií. Akceptujú sa výlučne také dary, ktoré sú v medziach bežnej obchodnej praxe. Ostatné dary, ktoré sú v nominálnej hodnote neakceptovateľnej pre obchodnú prax, musí zamestnanec odmietnuť alebo vrátiť. Je zakázané prijímať a ponúkať peňažné prostriedky a výhody s peňažnou hodnotou.
 5. Konflikt záujmov
  Konflikt záujmov môže nastať, ak zamestnanec našej spoločnosti vykonáva sekundárne zamestnanie, ktoré môže viesť do rozporu s jeho povinnosťami a teda s výkonom podnikateľskej činnosti AUTONOVO, a.s. . V tomto prípade je povinný vyžiadať si vopred pre každý jednotlivý prípad udelenie písomného súhlasu nadriadeného.
  Konflikt záujmov sa vzťahuje aj na tie situácie, keď je zamestnanec priamo zapojený do výberu dodávateľa, poskytovateľa služieb a iného zmluvného partnera. Zamestnanec je povinný upovedomiť o tejto skutočnosti svojho nadriadeného.
 6. Dane, dotácie a pranie špinavých peňazí
  Naša spoločnosť sa v žiadnom prípade nezapája do daňových únikov. Rovnako odmietame podvody súvisiace s dotáciami a legalizáciu príjmov získaných z nelegálnych činností.
 7. Dôvernosť informácií a obchodné tajomstvo
  Vnútrofiremné informácie týkajúce sa cenných a dôverných poznatkov, obchodného tajomstva, duševného vlastníctva a know – how chránime so všetkou zodpovednosťou. Zamestnanci, ktorí sa dozvedia počas výkonu svojich pracovných činností o týchto informáciách, sú viazaní mlčanlivosťou. Je zakázané sprístupniť tieto informácie iným osobám mimo plnenia pracovných povinností a bez predchádzajúceho oprávnenia.
  Zneužitie týchto informácií podlieha trestnému postihu a voči zamestnancovi bude vedené disciplinárne konanie. Rovnaký právny postih má aj odovzdanie týchto informácií ďalším osobám, ktoré nie sú ich oprávnenými príjemcami.
 8. Ochrana osobných údajov
  Vážime si dôveru, s akou ste nám zverili Vaše osobné údaje a zaväzujeme sa ich chrániť v súlade s platným nariadením Európskej únie a zákonom Slovenskej republiky.
  Vaše osobné údaje spracúvajú naši zamestnanci na základe poverenia a sú viazaní mlčanlivosťou.
 9. Nahlásenie neetického konania
  Každý zamestnanec je zodpovedný za svoje správanie. Zvláštnu zodpovednosť nesie manažment spoločnosti zabezpečením takého konania, ktorými nedochádza k porušovaniu zákonných predpisov, nariadení a interných smerníc, čo by malo za následok ohrozenie plnenia organizačných povinností.
  Zamestnanci, manažment spoločnosti a členovia štatutárneho orgánu spoločnosti, obchodní partneri, sú povinní bezodkladne upozorniť na prípady podozrenia z porušenia alebo oznámiť (aj anonymne) každé porušenie Etického kódexu prostredníctvom e-mailovej adresy compliance@autonovo.sk.