ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

AUTONOVO plus s.r.o. so sídlom Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica, ako spoločnosť s ručeným obmedzením,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: s.r.o., vložka č. 44797/S, IČO: 54 836 751.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné  nariadenie o ochrane údajov)  (ďalej ako „Nariadenie“) a Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľských činnostiach a jej účeloch. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, spoločnosť AUTONOVO, a.s. dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Informácia o spracovateľských činnostiach a účeloch spracúvania osobných údajov vykonávané spoločnosťou AUTONOVO plus s.r.o. 

Vaše práva pri spracúvaní Vašich osobných údajov:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
 • právo namietať proti spracúvaniu,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, webové sídlo úradu: https://www.dataprotection.gov.sk.
 • právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 • právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov
 • právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie:
 • účel spracúvania;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

Ochrana Vašich osobných údajov

Jednou z našich priorít je chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a tejto ochrane venujeme náležitú pozornosť. V rámci interných procesov sme zaviedli všeobecne akceptovateľné technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov hlavne pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením, príp. iným dopadom na práva a slobody Vás ako dotknutých osôb. V prípadoch, keď sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie, napr. pri komunikácii s platobnou bránou. Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch.

Informácia o používaní cookies a ochrane osobných údajov 

Aktualizácia podmienok ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto podmienky upraviť a meniť v akomkoľvek rozsahu vzhľadom na to, že sa tieto podmienky môžu meniť, príp. už nemusia byť aktuálne. V prípade podstatnej zmeny Vás budeme informovať oznámením na našom webovom sídle https://autonovo.sk/autonovo-plus.

V prípade, ak teda dôjde k zmene alebo doplnenia podmienok, zmení sa aj dátum poslednej revízie pričom takto upravené podmienky budú vo vzťahu k Vám účinné od tohto dátumu.