Spätný zber odpadových pneumatík

Pneumatiky a odpadové pneumatiky v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. sú pneumatiky, ktoré boli na trh Slovenskej republiky uvedené samostatne alebo na kolesách motorových vozidiel a nemotorových vozidiel bez ohľadu na ich výrobnú značku a dátum ich uvedenia na trh ako aj na použité pneumatiky pre motorové a nemotorové vozidlá, ktoré boli uvedené na trh Slovenskej republiky ich cezhraničnou prepravou z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozom na účel ich protektorovania a na nakladanie s odpadovými pneumatikami.

Pneumatika na účely tohto zákona je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.

Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania.
Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.
Spoločnosť AUTONOVO, a.s. je v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
distribútorom pneumatík. Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa, bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

Spoločnosť AUTONOVO, a.s. pre občana zabezpečuje spätný zber odpadových pneumatík v prevádzke spoločnosti Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica (v areáli je vyčlenený priestor pre skladovanie odpadových pneumatík).

Prevádzková doba, v rámci ktorej môže odovzdať občan odpadové pneumatiky:
Pondelok:  7.00 – 17.00 hod.
Utorok:       7.00 – 17.00 hod.
Streda:       7.00 – 17.00 hod.
Štvrtok:      7.00 – 17.00 hod.
Piatok:       7.00 – 17.00 hod.


Kontaktná osoba:
Milan Lagovský
Tel.: 048 47 18 130